Personvernerklæring

Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité (heretter NIF) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som idrettens sentrale organisasjonsledd med idrettens sentrale databaser og i forbindelse med besøk på våre nettsider og sider knyttet til våre digitale løsninger.
NIF tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. NIF er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Generalsekretæren i NIF er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NIF, mens tilsvarende ansvar finnes hos de respektive organisasjonsledd (særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag) som behandler personopplysninger.
Les mer på
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/Personvernerklering/

Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
Vedtatt av Idrettsstyret 14.12.2017
Erstatter «Retningslinjer for idrettens databehandling av 7.12.2004»
FORORD
Bruken av IT-lsninger i idretten er kende. Frivillig sektor gjennomgår en profesjonalisering som en konsekvens av bl.a. de krav som stilles fra offentlige myndigheter, de offentlige tilskudd som gis til idretten samt krav ved innrapportering til offentlig sektor enten det gjelder organisasjonsmessige data til Brnnysundregistrene eller det gjelder innrapportering til skattemyndighetene osv. I tillegg sker idretten å utnytte elektroniske lsninger på en slik måte at disse kan bidra til å forenkle de oppgaver som idretten selv må lse, enten det er i det lokale idrettslaget eller i et stort særforbund.
Som landets strste frivillige organisasjon behandler Norges idrettsforbund (NIF) ikke utelukkende informasjon knyttet til administrasjon av medlemskap og aktivitetsutvelse, men vi skal ivareta data knyttet til de ulike rollene i våre organisasjonsledd som f.eks. styre, ledelse og andre roller som krever entydig identifisering av personer. Utviklingen og bruken av sentrale registre i idretten har vært sterkt kende de senere år, og bidrar bl.a. til bedre datakvalitet, bedre kontroll og styring av tilgangen til persondata.
Den kende elektroniske behandlingen av opplysninger gir muligheter, men skaper også utfordringer for personvernet og informasjonssikkerheten hos organisasjonsleddene. Elektronisk behandling medfrer blant annet at opplysningene enklere og raskere kan gjres tilgjengelig både internt i et organisasjonsledd og eksternt utenfor organisasjonsleddet. Dette er en fordel, forutsatt at opplysningene kun gjres tilgjengelig for rett vedkommende til rett tid. Det kan imidlertid oppstå utilsiktede konsekvenser for opplysningenes konfidensialitet, og særskilte tiltak må iverksettes for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger som er lagret elektronisk. Det er behov for mekanismer som gir tillit til at alle aspekter ved personvern og informasjonssikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt hos de aktuelle organisasjonsledd.
I 2004 vedtok Idrettsstyret «Retningslinjer for databehandling i idretten», som har vært veiviseren på området frem til i dag. Samtidig som det var et behov for å revidere retningslinjene i takt med utviklingen på området, har EU utarbeidet ny forordning for behandling av personopplysninger som innebærer at Norge vil få en ny lov til erstatning for personopplysningsloven. Denne forordningen/ny lov vil tre i kraft 25. mai 2018.
Dette er bakgrunnen for at NIF i 2016 tok initiativ til å utarbeide en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet som skal bidra til idretten lettere mter kravene i den nye loven. Normen har vært drftet i idretten gjennom innspillmte med mulighet for å gi skriftlige innspill. I tillegg har Datatilsynet deltatt i arbeidet.
Formålet med normen er å bidra til tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet i idrettsorganisasjonen. Normen er også ment å være et hjelpemiddel i det enkelte organisasjonsledds arbeid med personvern og informasjonssikkerhet. Det gjres særskilt oppmerksom på at organisasjonsledd som behandler/registrerer sensitive personopplysninger som f.eks. helseopplysninger, inntil den nye EU-forordningen trer i kraft, er pålagt å ske konsesjon hos Datatilsynet.
Normen vil oppleves som omfattende for mindre organisasjonsledd, og det vil derfor bli etablert en kortversjon av normen som er mer praktisk rettet. Den vil være tilstrekkelig for organisasjonsledd som ikke etablerer egne IT-lsninger eller registre.
Normen vil bli oppdatert i 2018 med ytterligere informasjon relatert til internkontroll og personvern, samt en generell oppdatering for å bringe normen i samsvar med ny personvernlovgivning. NIF har også igangsatt et arbeid for å ivareta organisasjonens behov for forenklede reguleringer som gjelder overfring av personopplysninger til andre land.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 2 av 25
Innhold
DEL I: INNLEDNING.............................................................................5 OM NORMEN...................................................................................5

1.1. Bakgrunn............................................................................... 5 1.2. Definisjoner............................................................................ 5
1.3. Lovgrunnlag ........................................................................... 9 1.4. Formål................................................................................... 9
1.5. Målgruppe –hvem Normen gjelder for........................................ 9
1.6. Virkeområde – hva Normen regulerer ......................................... 9
1.7. Juridisk bindende ved avtale ................................................... 11 DEL II: ARBEIDET MED PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET......... 12 Oversikt....................................................................................... 12 2.1. Ansvar................................................................................. 12

2.2. Oversikt over oppgaver som omfattes av det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet....................................................................... 12
2.3. Personvernombud i idretten .................................................... 13
DEL III: STYRENDE DEL........................................................................ 14 Styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet ..................... 14

3.1. Sikkerhetsmål....................................................................... 14 3.2. Formål................................................................................. 14
3.3. Overordnede fringer for organisasjonsleddets bruk av informasjons­teknologi ........................................................................................ 14
3.4. Sentrale sikkerhetsmål........................................................... 14
3.5. Nivå for akseptabel risiko........................................................ 15
3.5.1. Konfidensialitet ..................................................................... 15
3.5.2. Integritet ............................................................................. 15
3.5.3. Tilgjengelighet ...................................................................... 15
3.6. Oversikt over behandlinger av personopplysninger...................... 15
3.7. Risikovurderinger .................................................................. 16
DEL IV: GJENNOMFØRENDE DEL............................................................ 18 Ansvarliggjring – taushetsplikt....................................................... 18

4.1. Tilgangsstyring ..................................................................... 18 4.1.1. Autentisering........................................................................ 18 4.1.2. Autorisering.......................................................................... 19
4.1.3. Tilgang ................................................................................ 19
4.1.4. Utlevering av personopplysninger til internasjonale idrettsorganisasjoner ....................................................................... 19
4.1.5. Kontrollerende tiltak .............................................................. 19
4.2. Behandling av personopplysninger ........................................... 20
4.2.1. Prosedyre for bruk av informasjonssystemet.............................. 20
4.2.2. Kontroll av tilgangsstyring ...................................................... 20
4.2.3. Informasjon og samtykke ....................................................... 20
4.3. Etablering og drift av informasjonssystemet .............................. 20 4.3.1. Konfigurasjonskontroll............................................................ 21
4.3.2. Konfidensialitet og integritet ................................................... 21
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 3 av 25
4.4. Opplæring og kompetanse ...................................................... 21
4.5. Datakommunikasjon .............................................................. 21
4.5.1. Meldingsformidling og e-post med sensitive personopplysninger.... 22
4.5.2. Kommunikasjon med personer ................................................ 22
4.6. Avtaler ................................................................................ 22
4.6.1. Databehandler ...................................................................... 23
4.6.2. Eksterne parter..................................................................... 23
DEL VI: KONTROLLERENDE DEL............................................................. 24 Oppflgingsansvar......................................................................... 24

5.1. Sikkerhetsrevisjon................................................................. 24 5.2. Risikovurdering..................................................................... 24 5.3. Avvikshåndtering................................................................... 24
5.4. Ledelsens gjennomgang ......................................................... 25
5.5. Kontroll av tilganger .............................................................. 25
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 4 av 25

DEL I: INNLEDNING

OM NORMEN
1.1. Bakgrunn
Normen skal bidra til tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet i det enkelte organisasjonsledd i idretten og i organisasjonen generelt, samt bidra til å etablere mekanismer hvor alle kan ha tillit til at all behandling av personopplysninger gjennomfres på et forsvarlig sikkerhetsnivå. Normen er ment som et hjelpeverkty for det enkelte organisasjonsledd til å utarbeide et eget internkontrollsystem i samsvar med personopplysningsloven.
Personvernlovgivningen stiller krav til personvern og informasjonssikkerhet. Disse kravene gjelder uavhengig av Normen og eventuelle tilsynsmyndigheter (primært Datatilsynet) kan kontrollere det enkelte organisasjonsledds etterlevelse av gjeldende lovgivning.
Normen er utviklet med basis i personopplysningslovens regler om bransjevis adferdsnorm (jf. personopplysingsloven § 42 tredje ledd nr. 6), som igjen er basert på EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.
Det understrekes at opplæring og bevisstgjring er av vesentlig betydning for å sikre forsvarlig håndtering av personopplysninger i det daglige arbeidet.
1.2. Definisjoner
Ord og uttrykk som er definert nedenfor, er skrevet med kursiv i Normen. Det kan ikke utledes rettigheter eller plikter av definisjonene alene. De må leses i den sammenheng de benyttes i Normen.
Med «administratorrettighet» menes verste tilgangsnivå til system, server, database, og sikkerhetsbarrierer. Tilgangsnivået har som oftest rettigheter til å utfre alle operasjoner.
Med «advarsel» menes en skriftlig reaksjon fra organisasjonsleddet overfor en person som har brutt prosedyrer e.l. Det skal klart fremgå at det dreier seg om en advarsel, årsaken til advarselen og hva som kan bli konsekvensene av nye brudd på prosedyrer e.l.
Med «akseptabel risiko» menes hvor stor risiko organisasjonen kan akseptere for at det inntreffer en hendelse som kan forårsake brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet for personopplysninger. Risikoens strrelse avhenger av hvor stor sannsynlighet det er for at hendelsen skal inntreffe og av konsekvensen av en slik hendelse.
Normen beskriver et nivå for akseptabel risiko i organisasjonen. Hvert enkelt organisasjonsledd må foreta en konkret vurdering av hvordan akseptabel risiko for vedkommende organisasjonsledd skal oppnås.
Med «aktivitet» menes administrasjon, planlegging og utvelse av idrettslige aktiviteter som f.eks. trening, dmming, konkurranser samt styre/ledelse, kurs og oppnådd kompetanse, og annen oppflging av slik aktivitet.
Med «anonymisert» menes personopplysninger der navn, fdselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.
Med «autentisering» menes prosessen som gjennomfres for å bekrefte en påstått identitet.
Med «autorisere/autorisert/autorisasjon/autorisering» menes at en person i en
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 5 av 25
bestemt rolle kan gis eller er gitt bestemte rettigheter til lesing, registrering, redigering, retting, sletting og/eller sperring av personopplysninger.
Med «autorisasjonsregister» menes et register over utstedte autorisasjoner som fres eller på annen måte dokumenterer autorisasjonene.
Med «avvik» menes enhver håndtering av personopplysninger som ikke utfres i henhold til gjeldende regelverk, retningslinjer og/eller prosedyrer, samt andre sikkerhetsbrudd.
-B-
Med «barn» menes en person som er under 16 år. I alle sprsmål knyttet til sitt medlemskap har et barn som har fylt 15 år, fulle rettigheter.
Med «behandling» menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 2).
Med «behandlingsansvarlig» menes den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes, hvis ikke behandlingsansvaret er særskilt angitt i loven eller i forskrift i medhold av loven, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 4) (her benyttes begrepet «behandlingsansvarlig»). Det er organisasjonsleddet som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Ansvaret skal ivaretas av den daglige ledelsen av organisasjonsleddet.I organisasjonsledd uten daglig ledelse er styret ansvarlig. Utfringen av behandlingen kan settes bort til for eksempel en ekstern part (se «databehandler»), men ansvaret kan ikke delegeres bort.
-D-
Med «databehandler» menes den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 5). Det presiseres at en databehandler er en ekstern part eller et organisasjonsledd utenfor den behandlingsansvarliges organisasjonsledd. Det vil si at den behandlingsansvarliges egne medarbeidere ikke er dennes databehandlere.
-E-
Med «ekstern part» menes en juridisk enhet som f.eks. en leverandr som yter tekniske og/eller administrative tjenester til organisasjonsleddet. Eksempler er konsulentselskap, leverandr av programvare eller utstyr mv. Eksterne virksomheter som gis avtale om integrasjon mot idrettens databaser for å tilby et fagsystem til organisasjonen er også en ekstern part.
-F-
Med «fagsystem” menes en applikasjon eller et IT-system som behandler personopplysninger. Begrepet systemlsning brukes også om et fagsystem. Eksempler på fagsystem er SportsAdmin, KlubbAdmin, IdrettsKurs, Golfbox, Fiks m.fl.
-H-
Med «hendelsesregister» menes et logisk register (logg) der hendelser i informasjonssystemet er nedtegnet, se neste definisjon.
Med «hendelsesregistrering» menes loggfring av hendelser i et informasjonssystem, bl.a. med sikte på å forebygge, avdekke og hindre gjentagelse av sikkerhetsbrudd.
-I-
Med «IdrettsId» menes en personkode som er en unik identifisering av en person uten
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 6 av 25
bruk av fdselsnummer.
Med «indirekte identifiserbare personopplysninger» menes personopplysninger der navn, fdselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakefres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet. For å regnes som indirekte identifiserbare personopplysninger, skal dataene være bearbeidet slik at de uten koblingsnkkel ikke kan knyttes til en enkeltperson.
Med «idrettens autentiseringslsning» menes den autentiseringslsning som til enhver tid brukes av idrettens sentrale IT-lsninger med bruker-id knyttet til IdrettsId som gjennom en risikovurdering viser at den har tilstrekkelig sikkerhet for idrettens daglige bruk av IT-lsninger.
Med «integritet» menes at personopplysninger må være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting og være korrekte, oppdaterte, relevante og tilstrekkelige som grunnlag for idrettens aktivitet.
Med «internkontroll» menes planlagte og systematiske tiltak som skal sikre at organisasjonsleddets aktiviteter planlegges, organiseres, utfres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lovgivningen.
Med «internasjonal idrettsorganisasjon» menes en organisasjon som er overliggende organisasjon i idretten, som IOC eller internasjonale/europeiske særforbund (UEFA, FIFA, FIS osv.), eller organisasjoner som har en avtalt rolle i internasjonal idrett, som verdens antidopingorganisasjon, WADA.
-K-
Med «koblingsnkel» menes en personentydig kode som refererer til de identifiserte opplysningene som gjr det mulig å identifisere et enkeltindivid med indirekte identifiserbare personopplysninger.
Med «konfidensialitet» menes at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får kjennskap til opplysningene.
Med «konfigurasjon» menes informasjonssystemets utforming inkludert både teknisk utstyr og programvare.
Med «konfigurasjonsendring» menes en endring av informasjonssystemets utforming som flge av installasjon, oppgradering eller fjerning av utstyr eller programvare.
-M­
«Medlem» og «medlemsopplysninger», se person og personopplysninger.
Med «medlemsavtalen» menes den avtale som inngås mellom en person og et organisasjonsledd når personen tas opp som medlem i organisasjonsleddet og medlemskapet er godkjent.
Med «meldeplikt» menes plikten den enkelte behandlingsansvarlige har til å melde om
behandling av personopplysninger personopplysningsloven § 31. til Datatilsynet. Meldeplikten flger av
-N-

Med «norm/normen» menes dette dokumentet. Andre dokumenter i tilknytning til Normen, som for eksempel veiledninger, er ikke omfattet av begrepet.
-O-
Med «organisasjonen» menes den organiserte idretten gjennom Norges Idrettsforbund.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 7 av 25
Med «organisasjonsledd» menes ethvert organisasjonsledd som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
-P-
Med «person» menes fysiske, levende personer, uavhengig av om vedkommende er tilknyttet norsk idrett eller ikke, og uavhengig av hvilken rolle vedkommende eventuelt har i norsk idrett, som medlem, tillitsvalgt, utver, ansatt osv.
Med «personopplysninger» menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1.
Med «personvernombud» menes en formelt oppnevnt kontakt for personvern og informasjonssikkerhet mot behandlingsansvarlig (organisasjonsleddets ledelse), den registrerte og eksternt mot Datatilsynet.
-R-
Med «register» menes en logisk sammenstilling av opplysninger. En database eller et regneark er en teknisk lsning for et register, jf. personopplysningslovens §2 nr. 3.
Med «registrert/den registrerte» menes en person som en personopplysning kan knyttes til, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 6. Eksempler og begreper som brukes om den registrerte er ansatt, medlem, utver, tillitsvalgt mv.
-S-
Med «samtykke» menes en skriftlig eller elektronisk erklæring som er avgitt frivillig, informert og uttrykkelig av den registrerte til behandling av bestemte personopplysninger. For barn under 16 år må slikt samtykke gis av foresatte.
Med «sensitive personopplysninger» menes opplysninger om:
a)
rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religis oppfatning

b)
at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dmt for en straffbar handling

c)
helseforhold/helseopplysninger

d)
seksuelle forhold

e)
medlemskap i fagforeninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8.


-T-
Med «tillitsvalgt» menes et medlem som er blitt valgt eller oppnevnt til å fylle en funksjon eller utfre bestemte oppgaver for et organisasjonsledd, se også person.
Med «taushetsplikt» menes lovpålagt eller avtalt plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personopplysninger, jf. personopplysningsforskriften § 2-9. Taushetsplikt innbefatter både en passiv plikt til å tie og en plikt til aktivt å hindre uvedkommende i å få kunnskap om taushetsbelagte opplysninger.
Med «tekniske tiltak» menes tiltak av teknisk karakter som ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeidere, og ikke er begrenset av handlinger som den enkelte forutsettes å utfre. Eksempler på slike tiltak kan være ulike lsninger for autentisering eller konfigurering av en brannmur slik at den kun tillater bestemt trafikk eller en meldingstjeneste som er laget slik at alle meldinger automatisk blir kryptert.
Med «tilgang» menes at personopplysninger om en eller flere bestemte personer er eller gjres tilgjengelige for autorisert personell. Tilgang til fagsystemer gis basert på tjenstlig behov som flger den funksjonen respektive person utver i organisasjonsleddet.
Med «tilgjengelighet» menes at personopplysninger som skal behandles, er tilgjengelig til den tid og på det sted det er behov for opplysningene.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 8 av 25
Med «tjenstlig behov» menes at personer som flge av å skulle utfre bestemte oppgaver for et organisasjonsledd, behandler personopplysninger som er ndvendige for å utfre administrasjon av medlemskap, verv, aktiviteter eller andre forhold i forbindelse med dette.
-U­
«Utver», se person.
Med «ulovlig tilegnelse» menes å bryte forbudet mot å lese, ske eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte personopplysninger, uten at det er begrunnet i tjenstlig behov.1.3. Lovgrunnlag
Normen er basert på personvernlovgivningens krav til å etablere tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet for systemer inneholdende personopplysninger, jf. Personopplysningsloven § 13, og personopplysningsforskriften kapittel 2. Så langt det har vært hensiktsmessig fr ny personvernlov vedtas, er det også hensyntatt krav som forventes vedtatt i ny lov av 2018. Normen vil dog måtte revideres når ny lov er vedtatt.
Etterlevelse av Normen bidrar til organisasjonsleddets internkontrollsystem vedrrende personopplysninger, jf. Personopplysningsloven § 14 og personopplysningsforskriften kap. 3. Den generelle internkontrollplikten omfatter mer, og skal srge for at den behandlingsansvarlige er i stand til å ivareta alle forpliktelser som behandling av personopplysninger medfrer. Normen dekker ikke denne internkontrollplikten i sin helhet.
Normen anses av Norges Idrettsforbund å være i samsvar med gjeldende bestemmelser som omhandler behandling av personopplysninger. Dette gjelder blant annet bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsplikt, dokumentasjonsplikt, innsynsrett mv. Videre omfattes også bestemmelser som pålegger organisasjonsledd å etablere systemer som sikrer at en person kan ivareta sine plikter, herunder taushetsplikt. Alle organisasjonsledd i organisasjonen har likevel et selvstendig ansvar for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet og personvern som flger av lovverket.
Ved eventuell motstrid mellom Normen og lover eller forskrifter, skal lov og forskrift gå foran Normen.
1.4. Formål
Formålet med Normen er at et organisasjonsledd som
1.
etterlever og innretter seg etter Normen har tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet for sin behandling av personopplysninger, og

2.
samhandler med en ekstern part som har forpliktet seg til å innrette seg etter Normens krav, skal kunne stole på at den eksterne parten har tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet for sin behandling av personopplysninger.


1.5. Virkeområde – hvem Normen gjelder for
Normen gjelder for alle organisasjonsledd i organisasjonen, samt eksterne parter og andre som behandler personopplysninger og som ved avtale har forpliktet seg til å flge Normen.
1.6. Virkeområde – hva Normen regulerer
Medlemskap i idretten, med tilhrende rettigheter og plikter, innebærer at organisasjonsleddene må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet, personer, forsikringer, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter med mer. Når en person melder seg inn i et organisasjonsledd
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 9 av 25
inngås det en medlemsavtale mellom personen og organisasjonen. Dette innebærer at organisasjonen har rett til å behandle personopplysninger. For behandling av personopplysninger som ikke flger av medlemsavtalen må det aktuelle organisasjonsleddet srge for å innhente ndvendig samtykke dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger iht. personopplysningslovens §8.
For barn under 15 år skal foresatte samtykke til innmelding.
Normen stiller krav som supplerer lovverket og gir sttte til hvordan en skal mte lovens krav. Normen er bindende for hele organisasjonen. Oppfylles disse kravene, er det organisasjonens oppfatning at regelverket vedrrende tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet oppfylles. Alle organisasjonsledd i organisasjonen har likevel et selvstendig ansvar for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet og personvern som flger av lovverket.
Normen, og de kravene Normen inneholder, blir juridisk bindende ved avtale med tredjepart i den grad innholdet ikke allerede fremgår av lov eller forskrift, se pkt. 1.7. Slik avtale gir begge avtaleparter grunnlag for å innrette seg i tillit til at den andre avtaleparten har tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet.
Normen beskriver og stiller krav til organisasjonsleddenes arbeid med personvern og informasjonssikkerhet for personopplysninger som behandles i idretten. Personopplysninger skal være riktige og ajourfrte, og skal kun benyttes til de formål som er ndvendig for å oppfylle medlemsavtalen, omfattet av den registrertes samtykke eller annet lovhjemlet behandlingsgrunnlag.
Et organisasjonsledd håndterer i tillegg personopplysninger om egne ansatte. Normens krav gjelder også i denne sammenhengen, og organisasjonsleddet skal ivareta de ansattes personvern iht. gjeldende lover og forskrifter og spilleregler i arbeidslivet. Det er spesielt viktig at opplysninger om de ansattes bruk av informasjonssystemene (hendelsesregistrering) kun benyttes til overordnet systemovervåkning på gruppenivå eller generell kontroll av informasjonssystemene. Et organisasjonsledd skal ikke overvåke enkeltpersoner unntatt i de tilfeller personvernlovgivningen eksplisitt gir hjemmel til det, jf. personopplysningsforskriften kapittel 9 og §7-11. Dette innebærer at organisasjonsleddet ikke skal kartlegge hvor mye tid en person bruker på internett eller hvilke nettsider som blir beskt, eller bruke aktivitetslogger til å overvåke personers produksjon eller innsats.
En person har rett til innsyn i opplysninger som gjelder seg selv, jf. personopplysningsloven §18.
Normen regulerer organisasjonsleddets manuelle og elektroniske behandling av personopplysninger uavhengig om personopplysningene lagres i manuelle eller elektroniske arkiv, men er særlig innrettet mot behandling av elektroniske arkiv.
Organisasjonen og organisasjonsleddene skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er ndvendig for å gjennomfre formålet med bruken av opplysningene. Dette innebærer at organisasjonen og organisasjonsleddene skal ha rutiner for hvordan og hvor ofte lagret informasjon skal gjennomgås. Personopplysninger oppbevares over tid bl.a. for å ivareta historisk informasjon om aktivitet. Dersom en person krever informasjonen slettet fra idrettens systemer, og organisasjonen ikke har hjemmel for fortsatt lagring, skal de aktuelle opplysningene anonymiseres og slik at opplysningene ikke kan henfres til en bestemt person uten bruk av supplerende opplysninger. Slike supplerende opplysninger skal lagres separat og være underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre at de ikke kan brukes til identifisering.
Organisasjonsledd som har saklige behov for registrering av sensitive personopplysninger som f.eks. helseopplysninger, kan kun gjre dette i samsvar med personopplysningslovens krav. Det kreves normalt konsesjon fra Datatilsynet for registrering og behandling av sensitive personopplysninger. Det er unntak fra konsesjonsplikten for legevirksomhet som utves i samsvar med Helseregisterloven.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 10 av 25
1.7. Juridisk bindende ved avtale
Normen er juridisk bindende for alle organisasjonsledd, deres eksterne parter og andre som gjennom avtale har forpliktet seg til å flge Normen. Ved avtale om at Normen skal være bindende for eksterne parter, skal det inntas egne bestemmelser som regulerer konsekvenser ved brudd på Normen.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 11 av 25DEL II: ARBEIDET MED PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Oversikt
2.1. Ansvar
Det er organisasjonsleddets ledelse som har ansvaret for å etablere og opprettholde tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet. Denne delen av Normen omhandler hvilke forpliktelser organisasjonsleddet har som behandlingsansvarlig i henhold til Normen og personopplysningsloven. Det skal angis i melding/konsesjonssknad til Datatilsynet hvilken stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av organisasjonsleddets plikter, herunder for personvernet og informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i organisasjonsleddet eller styreleder i organisasjonsledd uten daglig leder. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overfre oppgaver til egne ansatte. Oppgaver kan også overfres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til eksterne parter. Dette må gjres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos behandlingsansvarlig.
2.2. Oversikt over oppgaver som omfattes av det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet
Den som har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger i et organisasjonsledd er behandlingsansvarlig, skal fastlegge hvordan arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i organisasjonsleddet skal organiseres og gjennomfres slik at det kommer klart frem hvem som er ansvarlig på alle nivåer, og hva de er ansvarlig for. Videre er organisasjonsleddets leder ansvarlig for at bestemmelsene i personopplysningsforskriften kap. 2 og 3 flges, herunder flgende:
Personopplysningsforskriften kapittel 2:
.
Fastslå formål med behandling av personopplysninger og dokumentere hvilke personopplysninger som behandles.

.
Etablere sikkerhetsmål for organisasjonsleddets behandlinger av personopplysninger, dokumentere disse og gjre disse kjent i organisasjonsleddet.

.
Utarbeide sikkerhetsstrategi, dokumentere disse og gjre disse kjent i organisasjonsleddet.

.
Legge overordnede fringer for bruk av informasjonsteknologi, dokumentere disse og gjre disse kjent i organisasjonsleddet.

.
Konfigurere informasjonssystemene slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås og dokumentere konfigurasjonen.

.
Etablere nivå for akseptabel risiko.

.
Definere ansvaret for personvern og informasjonssikkerhet ved minimum å:

o
Dokumentere ansvar og oppgaver i et organisasjonskart.

o
Beskrive ansvar og oppgaver på alle nivåer.

o
Gjre ansvarsforholdene kjent i organisasjonen..
Etablere styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet som bl.a. skal omfatte:

o
Prosedyrer for behandlinger av personopplysninger.

o
Prosedyrer for bruk av informasjonssystemene.

o
Prosedyrer for bruk av papirutskrifter.

o
Dokumentasjon av sikkerhetstiltak; organisatoriske, fysiske og tekniske.

o
Prosedyrer for avvikshåndtering.

o
Prosedyrer ved bruk av databehandlere og eksterne parter.

o
Prosedyrer for godkjenning av alle konfigurasjonsendringeri informasjonssystemene..
Flge opp at sikkerheten ivaretas i organisasjonsleddet ved årlig sikkerhetsvurdering og ledelsesgjennomgang av bl.a. avvikshendelser, samt vedta eventuelle endringer i styringssystemet m.m.


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 12 av 25
Personopplysningsforskriftens kapittel 3:
.
Ivareta reglene om personenes/brukernes rett til informasjon om og innsyn i, samt reglene om retting og sletting av registrerte personopplysninger.

.
Etablere prosedyrer for innhenting av samtykke når det er ndvendig, og oppfyllelse av evt. reservasjon mot visse former for behandling av


personopplysninger.
.
Besrge melding eller konsesjonssknad til Datatilsynet.

.
I tillegg har organisasjonsleddets leder ansvar for at de behandlinger organisasjonsleddet foretar er lovlige.
2.3. Personvernombud
Det enkelte organisasjonsledd må selv gjre en selvstendig vurdering av behovet for eget personvernombud.
Personvernombudet skal:
.
Involveres tidlig i alle saker som handler om behandling av personopplysninger

.
Være kontaktpunkt for personer som er registrert i registre i forbindelse med sprsmål eller krav knyttet til behandlingen av deres personopplysninger.

.
Gi råd til virksomheten og ansatte i personvernsprsmål

.
Bidra til etterlevelse av personvernlov og personvernkravene som flger av Normen.

.
Gi råd og delta i konsekvensanalyser

.
Være kontaktpunkt mellom virksomheten og Datatilsynet.

.
Være bundet av taushetsplikt.

.
Være ha en uavhengig rolle i organisasjonen, og skal rapportere til generalsekretæren/organisasjonsleddets daglige leder, eller styreleder dersom administrativ leder ikke finnes.


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 13 av 25
DEL III: STYRENDE DELStyringssystem for personvern og informasjonssikkerhet
Organisasjonsleddets ledelse skal etablere et styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet som en del av organisasjonsleddets internkontrollsystem. Dette styringssystemet angir aktiviteter for å veilede og styre organisasjonsleddet når det gjelder informasjonssikkerhet.
I det flgende er det gitt en nærmere beskrivelse av sentrale elementer i styringssystemet.
3.1. Sikkerhetsmål
Det skal fastsettes sikkerhetsmål for organisasjonsleddet. Sikkerhetsmålene skal beskrive:
.
Behovene for og formålene med behandling av personopplysninger

.
Overordnede fringer for organisasjonsleddets bruk av informasjonsteknologi


3.2. Formål
Det skal fastslås hva som er behovene for og formålene med behandlingene av personopplysninger i organisasjonsleddet. Utgangspunktet er flgende:
Personopplysninger skal kun innhentes og behandles i den grad dette gjres for ivaretagelsen av medlemsavtalen, organisasjonens aktivitet og for å ivareta interessene til personer tilknyttet organisasjonen.
3.3. Overordnede fringer for organisasjonsleddets bruk av informasjons­teknologi
Sammen med formålene med behandlingene av personopplysninger i organisasjonsleddet skal overordnede fringer for organisasjonsleddets bruk av informasjonsteknologi beskrives i sikkerhetsmål. De overordnede fringene for bruk av informasjonsteknologi beskriver hvordan informasjonsteknologi er tatt i bruk og integrert i organisasjonsleddets drift.
3.4. Sentrale sikkerhetsmål
Grunnleggende forutsetninger for å behandle personopplysninger er bl.a. at all bruk av personopplysninger skal være i samsvar medlemsavtalen, innhentet samtykke og-/ eller annet behandlingsgrunnlag, at opplysningene skal være fullstendige, oppdaterte og korrekte, og at omfanget av behandling av personopplysninger skal begrenses til det som er ndvendig.
Sentrale sikkerhetsmål er at personopplysninger skal:
.
Være tilgjengelig for rett personell til rett tid i henhold til fastsatte prinsipper for tilgangsstyring etter pkt. 4.1 nedenfor.

.
Behandles i tråd med reglene om taushetsplikt og være beskyttet slik at uvedkommende ikke får kjennskap til opplysningene. Uvedkommende omfatter blant annet personell som ikke har tjenstlig behov.


Organisasjonsleddets ledelse skal, på bakgrunn av ovenstående og kravene i pkt. 3.5, fastsette nivå for akseptabel risiko.
Eksempler på hendelser organisasjonsleddet nsker å beskytte seg mot:
. Felles hendelser for brudd på konfidensialitet, integritet og tilgang.
o
Innbrudd i organisasjonsleddets lokaler eller nettverk.

o
Uvedkommendes bruk av brukerkonti.

o
Angrep av virus eller andre ondartede program.


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 14 av 25
.
Brudd på konfidensialitet (personopplysninger kommer på avveie).

o
Tap av bærbart utstyr.

o
Tap av lagringsmedium.

o
Utskrift liggende på skriver.

o
Utilsiktet utlevering av personopplysninger via e-post..
Brudd på integritet (personopplysninger blir endret).

o
Ulike versjoner av dokumenter med personopplysninger.

o
Feilregistrering..
Brudd på tilgang (personopplysninger er utilgjengelige).

o
Nettverk eller system ute av drift.

o
Brann, vannskade og strmsvikt.

o
Hærverk.

o
Tjenestenektangrep (Denial of Service).
3.5. Nivå for akseptabel risiko
De overordnede krav for organisasjonsleddets behandling av personopplysninger som skal legges til grunn for etablering av sikkerhetstiltak, omfatter flgende:
3.5.1. Konfidensialitet
Konfidensialitet skal ivareta taushetsplikten og for vrig sikre mot at uvedkommende får kjennskap til opplysningene. Dette innebærer blant annet:
.
Personer utenfor organisasjonsleddet uansett ressurser og kunnskap skal ikke kunne få uautorisert tilgang til personopplysninger.

.
Personer i organisasjonsleddet skal gis tilgang i henhold til fastsatte prinsipper for tilgangsstyring i henhold til pkt. 4.1 nedenfor.3.5.2. Integritet
.
Organisasjonsledd som eier eller leier egne fagsystemer skal registrere i fagsystemet hvem som har foretatt registrering, endring og sletting. På denne måten sikres sporbarhet.

.
Sikkerhetstiltak skal iverksettes slik at personer eller teknologi, i eller utenfor organisasjonsleddet, ikke skal kunne endre personopplysninger uten autorisasjon.

.
Personopplysninger skal henfres til rett identifisert person.

.
Personopplysninger skal være fullstendige og ajourfrt i forhold til behandlingen av opplysningene.3.5.3. Tilgjengelighet
. For de som har tilgang, hvor taushetsplikten er vurdert og ivaretatt, skal personopplysninger være tilgjengelige når det er tjenstlig behov for dem.
På bakgrunn av disse overordnede kravene og organisasjonsleddets sikkerhetsmål, se pkt. 3.1-3.4, må organisasjonsleddet selv fastsette nivå for akseptabel risiko som skal gjelde i eget organisasjonsledd.
3.6. Oversikt over behandlinger av personopplysninger
En samlet og oppdatert oversikt over all behandling av personopplysninger i organisasjonsleddet er et viktig styringsdokument for personvern og informasjonssikkerhet, og et praktisk redskap i det gjennomfrende arbeidet. Oversikten vil også gi bidrag til den generelle internkontrollen i organisasjonsleddet. Oversikten kan f.eks. utarbeides som en database med oversikt over systemer og registre for behandling av personopplysninger som til enhver tid er i bruk i organisasjonsleddet. Dette skal omfatte IT-systemer, databaser, prosjekter med bruk av persondata og manuelle registre mv.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 15 av 25
På et overordnet nivå skal oversikten inneholde flgende opplysninger:
.
Kategorier av personopplysninger

.
Formålet med behandlingen

.
Juridisk hjemmelsgrunnlag for behandlingen

.
Angivelse av hvor lenge ulike personopplysninger eller typer av personopplysninger skal lagres

.
Angivelse av system/register/utstyr, og om det er elektronisk eller manuelt

.
Grunnlaget for behandlingen

.
Om opplysningene er sensitive eller ikke-sensitive

.
Konsesjonsplikt/meldeplikt/hjemmel for unntak

.
Oversikt over eventuelle databehandlere eller eksterne parter (IT-leverandrer, revisorer, regnskapsfrere mv.)

.
Internt ansvarlig for det enkelte system/register/utstyr


På et mer detaljert nivå kan oversikten inneholde nærmere opplysninger og kommentarer relatert til punktene ovenfor, samt informasjon om hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for det enkelte system, register eller utstyr og dato for siste gjennomfrte risikovurdering.
3.7. Risikovurderinger
Risikovurderinger har betydning både i det styrende, gjennomfrende og kontrollerende informasjonssikkerhetsarbeidet.
Fr behandling av personopplysninger igangsettes skal det gjennomfres risikovurderinger for å kartlegge risikoområder, sannsynlighet for og konsekvens av unskede hendelser. Ny risikovurdering skal gjennomfres ved endringer som har betydning for personvernet og informasjonssikkerheten. I tillegg skal organisasjonsleddets ledelse jevnlig gjennomfre risikovurderinger som ledd i sitt arbeid med å kontrollere informasjonssikkerheten, se pkt. 5.2.
Risikovurdering tar utgangspunkt i kravet om forholdsmessig sikring av opplysninger. Formålet med vurderingen er å avdekke om behandlingsansvarlig har iverksatt tilstrekkelige tiltak slik at dette blir oppnådd, eller om ytterligere tiltak må iverksettes. Vurderingen gjres basert på fastlagte sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi.
En viktig del av oppgaven er kartlegging av de opplysninger som må sikres, og å kartlegge det miljopplysningene befinner seg i. Her vil oversikten over behandlinger av personopplysninger være et utgangspunkt, se pkt. 3.6. Risikovurderingen skal i tillegg identifisere behov for risikoreduserende tiltak ved å sammenligne avdekket risiko med nivå for akseptabel risiko. Nivå for akseptabel risiko bygger på fastlagte sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, se pkt. 3.3.
Risikobegrepet rommer to strrelser: sannsynlighet for at noe skal skje, og hvilke konsekvenser en hendelse kan få. Når vi snakker om sikkerhetsrisiko for informasjonssystemer vil de hendelsene som på denne måten vurderes være knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Risikovurderingen starter med utgangspunkt i nivå for akseptabel risiko og består av flgende trinn:
.
Forberedelser med planlegging og organisering

.
Kartlegging og vurdering av behandlingen

.
Identifisere unskede hendelser

.
Konsekvensvurderinger

.
Sannsynlighetsvurderinger

.
Risikoberegning og vurdering

.
Tiltak som iverksettes


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 16 av 25
Risikovurdering skal som minimum gjennomfres fr det;
.
iverksettes frstegangsbehandling av personopplysninger, eller når det behandles personopplysninger på en ny måte eller når en ny type personopplysninger behandles

.
etableres nye informasjonssystemer eller registre som inneholder


personopplysninger
.
iverksettes organisatoriske endringer som kan påvirke informasjonsbehandlingen

.
iverksettes tekniske endringer i utstyr og/eller programvare som kan påvirke informasjonsbehandlingen

.
iverksettes andre endringer med betydning for informasjonssikkerheten

.
gis tilgang til personopplysninger til eksterne parter.


Risikovurderingen skal dokumenteres. Konklusjonene fra vurderingen skal sammenlignes med fastlagt nivå for akseptabel risiko. Er risikoen hyere enn fastsatt nivå for akseptabel risiko skal det iverksettes tiltak (nye/endrede) for å oppnå akseptabel risiko.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 17 av 25
DEL IV: GJENNOMFØRENDE DEL

Ansvarliggjring – taushetsplikt
For å sikre konfidensialitet for personopplysninger skal organisasjonsleddets leder sikre at alle som gis tilgang har taushetsplikt, både gjennom avtaleregulering og ved å informere om avtalefestet og/eller lovpålagt taushetsplikts innhold og omfang. Det skal som minimum:
.
Beskrives konsekvenser ved brudd på taushetsplikten.

.
Beskrives konsekvenser ved å tilegne seg eller forske å tilegne seg opplysninger man ikke har tjenstlig behov for (ulovlig tilegnelse).

.
Beskrives konsekvenser ved å endre/forsk på å endre opplysninger man ikke har autorisasjon til å endre.


Brudd på taushetsplikten og/eller ulovlig tilegnelse skal som konsekvens minimum medfre en advarsel for den som begår bruddet, og bruddet skal behandles iht. avviksprosedyre. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på taushetsplikten må konsekvenser for personen (ansettelsesforhold etc.) vurderes.
Brudd på taushetsplikten og/eller ulovlig tilegnelse er forbudt og varsling til tilsyns­myndighetene og anmeldelse må vurderes.
4.1. Tilgangsstyring
Dette berrer hvordan man foretar:
.
Autentisering som sikrer identifisering av autorisert bruker.

.
Autorisering som er tildeling av rettigheter til å kunne lese, registrere, redigere, og/eller slette personopplysninger.

.
Tilgjengeliggjring av personopplysninger om bestemte personer for autorisert personell.

.
Kontrollerende tiltak.


Autorisering og tilgang er kun aktuelt for personer som;
.
er underlagt eget organisasjonsledds instruksjonsmyndighet (f.eks. egne ansatte, tillitsvalgte osv.)

.
arbeider under instruksjonsmyndighet av organisasjonsleddets eventuelle databehandlere.


Autorisasjon kan bare gis i den grad det er ndvendig for personens rolle/arbeid, er begrunnet i tjenstlige behov og er i henhold til bestemmelser om taushetsplikt. Det er kun slikt personell som kan gis tilgang til personopplysninger.
Tilgangsstyring skal etableres for alle fagsystemer.
4.1.1. Autentisering
En og samme person kan ha ulike roller i organisasjonen. Autorisering skal skje selvstendig for hver enkelt rolle og autentisering skal sikre identifisering i korrekt rolle i hvert enkelt tilfelle.
.
Ulike roller skal identifiseres, og om ndvendig gis ulike autentiseringskriteria (brukernavn, passord mv.)

.
Flere personer skal ikke benytte samme autentiseringskriteria (brukernavn, passord).

.
Tildeling av autentiseringskriteria skal gjennomfres på en betryggende måte.

.
En risikovurdering må vise at autentiseringslsningen gir tilstrekkelig sikkerhet.


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 18 av 25
4.1.2. Autorisering
Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at autorisasjoner tildeles, administreres og kontrolleres.
Behandlingsansvarlig skal srge for at det finnes et autorisasjonsregister. Registeret skal som minimum inneholde;
.
informasjon om hvem som er tildelt autorisasjon

.
til hvilken rolle autorisasjonen er tildelt (formålet)

.
tidspunkt for når autorisasjonen ble gitt og eventuelt tilbakekalt

.
informasjon om hvilke(t) organisasjonsledd den autoriserte er knyttet til.


Behandlingsansvarlig delegerer myndighet for å tildele autorisasjon til det enkelte organisasjonsleddets ansvarlige ledelse, dvs. daglig leder, styreleder og styremedlemmer.
For personer som har ulike roller i organisasjonsleddet, skal autorisering skje for hver rolle uavhengig av vedkommendes vrige roller.
Det skal etableres prosedyre for tildeling og administrasjon av tilgangsrettigheter:
.
Autorisasjon for å lese, registrere, redigere, og/eller slette personopplysninger skal gis til dem som har tjenstlig behov. Også tekniske tiltak skal iverksettes for å ivareta krav til konfidensialitet ved aktivt å hindre uvedkommende i å få tilgang og for å sikre dokumentasjon av tildelt autorisasjon.

.
Ved autorisasjon for tilgang til sensitive personopplysninger skal slik autorisasjon tildeles i henhold til betryggende prosedyrer. Lovbestemt taushetsplikt skal vurderes og overholdes.

.
Kun teknisk personell med særskilt behov for tilgang, kan autoriseres for strre mengder personopplysninger. Det skal iverksettes tiltak slik at mulig misbruk skal kunne avdekkes.

4.1.3. Tilgang
Bare autorisert personell kan få tilgang til personopplysninger. Tilgang til fagsystemer skal gis på bakgrunn av beslutninger om tjenstlig behov. Organisasjonsleddet skal sikre at taushetspliktreglene overholdes.
4.1.4. Utlevering av personopplysninger til internasjonale idrettsorganisasjoner
Utlevering betyr at personopplysninger overlates til annen behandlingsansvarlig i utlandet. Dette er en ny behandling, og det kreves et eget behandlingsgrunnlag (for eksempel samtykke eller lovhjemmel). Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag finnes og samtykke ikke allerede er avgitt, må det innhentes samtykke fra den registrerte.
Overfring av personopplysninger til andre land må kun skje i samsvar med de krav som flger av personopplysningslovens kap. 5 og 6. Se nærmere informasjon på datatilsynet.no.

4.1.5. Kontrollerende tiltak
Det skal i strst mulig utstrekning benyttes tekniske tiltak for å oppfylle kravene ovenfor. All autorisert bruk og forsk på uautorisert bruk av informasjonssystemene skal registreres og registeret skal oppbevares til det av ikke lenger antas å bli bruk for det. Hendelsesregistrene skal analyseres med henblikk på å oppdage brudd.
.
Det skal etableres prosedyrer for å analysere hendelsesregistrene slik at hendelser oppdages fr de får alvorlige konsekvenser.

.
Det skal etableres prosedyrer for ved behov å kunne sammenholde


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 19 av 25
hendelsesregistrene med autorisasjonsregister.
.
Dersom brudd avdekkes skal reaksjoner mot bruker iverksettes.

.
Dersom reaksjoner mot bruker ikke har ndvendig effekt over tid, dvs. det er gjentatt tilgang av flere personer som ikke er autorisert, skal ndvendige tekniske tiltak iverksettes.

.
Hendelsesregistrene og autorisasjonsregister skal sikres mot endring og sletting av uautorisert personell.


4.2. Behandling av personopplysninger
Organisasjonsleddets ledelse skal påse at det utarbeides og iverksettes prosedyrer for behandling av personopplysninger. Brudd på prosedyrer skal behandles som avvik. Flgende prosedyrer skal som minimum foreligge:
4.2.1. Prosedyre for bruk av informasjonssystemet
Regler for bruk av informasjonssystemet skal nedfelles i prosedyre som minimum skal ivareta at:
.
Det ikke skal skes annen informasjon enn den man er autorisert for og har behov for i den aktuelle arbeidssituasjon.

.
Autentiseringskriteria skal beskyttes, bl.a. ved at passord skal hemmeligholdes.

.
Personopplysninger som registreres skal være relevante og ndvendige.

.
Registrering skal gjres snarest mulig etter at informasjonen har fremkommet.


4.2.2. Kontroll av tilgangsstyring
Gjennomgang og kontroll av tilgangsstyring, herunder tildelte autorisasjoner, skal foretas av den enkelte leder:
.
Ved organisasjonsendringer, overflytting av personell til annen enhet/avdeling, endring av arbeidsområde eller ved endring av tillitsvalgte mv.

.
Minimum årlig (enten i forbindelse med sikkerhetsrevisjon eller etter avholdt årsmte/ting).

.
Ved sikkerhetsbrudd; for det informasjonsområdet som blir berrt av bruddet.


4.2.3. Informasjon og samtykke
Det skal etableres prosedyrer og gjennomfres tiltak for å sikre at:
.
Det innhentes samtykke fra personen med mindre slikt samtykke ikke er påkrevd etter lov eller annet gyldig grunnlag. Behandling av medlemsopplysninger basert på medlemsavtalen krever ikke samtykke. Samtykke skal innhentes fra foresatte når personen er et barn. Samtykke innhentes i tråd med alminnelige regler for samtykke. Det kreves ikke særskilt samtykke for at et organisasjonsledd skal kunne distribuere markedsmateriell fra sine sponsorer direkte til personer tilknyttet organisasjonsleddet, med mindre slik distribusjon innebærer at sponsor gis tilgang til personopplysninger.

.
Personen får informasjon om organisasjonsleddets behandling av personopplysninger, og sine rettigheter til innsyn i, retting, sletting og sperring av registrerte opplysninger om seg selv.

.
Personen sikres innsyn i egne personopplysninger.

.
Personens rettigheter til retting/sletting av personopplysninger ivaretas.


4.3. Etablering og drift av informasjonssystemet
Dette omhandler de tiltak som må iverksettes for at personopplysninger skal være sikret mot at personer som ikke er autoriserte får tilgang og at opplysningene er tilgjengelige ved behov. Med informasjonssystemet menes det samlede utstyr og programvare som behandler eller kan behandle personopplysninger.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 20 av 25
4.3.1. Konfigurasjonskontroll
Det er en forutsetning at organisasjonen har oversikt over programvare som benyttes i behandlingen av personopplysninger. Konfigurasjonen skal sikre at utstyret og programvaren kun utfrer de funksjoner som er formålsbestemt.
Konfigurasjonsendringer, dvs. endringer i utstyr og/eller programvare, skal ikke settes i drift fr flgende tiltak er gjennomfrt:
.
Risikovurdering som viser at nivå for akseptabel risiko er oppfylt

.
Test som sikrer at forventede funksjoner er ivaretatt

.
Implementering som sikrer mot uforutsette hendelser

.
Ny konfigurasjon er dokumentert

.
Konfigurasjonsendringer er godkjent av organisasjonsleddets leder eller den ledelsen bemyndiger.


Konfigurasjonskontroll skal reguleres gjennom avtale ved bruk av databehandler.
4.3.2. Konfidensialitet og integritet
Dette omhandler de tekniske tiltak og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å hindre at personer uten autorisasjon får tilgang til personopplysninger.
.
Tekniske tiltak og organisatoriske tiltak skal iverksettes slik at personer ikke skal kunne få tilgang til personopplysninger de ikke er autorisert for.

.
Tekniske tiltak skal iverksettes slik at personer i eller utenfor organisasjonsleddet uansett ressurser og kunnskap ikke skal kunne endre personopplysninger uten at det registreres i fagsystemet hvem som har endret og hva som er endret.

.
Tekniske tiltak skal iverksettes slik at uautorisert programvare ikke skal kunne endre personopplysninger.

.
Systemet som administrerer autorisasjon skal skille mellom rettigheter til å lese, registrere, redigere, og/eller slette personopplysninger. All tildeling av autorisasjon skal registreres i et autorisasjonsregister.

.
Alle systemer skal ha mekanismer som hindrer uautoriserte endringer av personopplysninger.

.
Alle lagringsmedia, dvs. disker, minnepinne, CD, mv., skal merkes, og alle personopplysninger skal slettes når lagringsmediet tas ut av bruk. Plikt til arkivering av opplysningene må uansett overholdes.


For å oppdage brudd eller forsk på å bryte regelverket skal det som minimum fres hendelsesregistre over flgende:
.
Sikkerhetsbarrierene skal registrere sikkerhetsrelevante hendelser, bl.a. forsk på uautorisert bruk av informasjonssystemet.

.
Alle systemer som bruker Idrettens Sentrale Database skal registrere alle forsk på uautorisert bruk.

.
Hendelsesregistrene skal sikres mot endring og sletting av uautorisert personell.


4.4. Opplæring og kompetanse
Organisasjonsleddet skal iverksette tiltak som ivaretar at alle som gis tilgang til og/eller drifter informasjonssystemene og tilhrende informasjon skal ha tilstrekkelig kunnskap til å utnytte systemene for sin rolle og til å ivareta personvern og informasjonssikkerheten.
Kompetansebygging må skje kontinuerlig og være tilpasset de ulike roller og brukergrupper. Særskilte opplæringstiltak må vurderes for nye personer og ved endringer i informasjonssystemene eller i behandlingen av personopplysninger.
4.5. Datakommunikasjon
Når det benyttes datakommunikasjon skal hvert enkelt organisasjonsledd enten selv ivareta de påflgende krav, eller srge for at de som utfrer oppgaven/leverer tjenesten ivaretar kravene. Internettbaserte lsninger som håndterer personopplysninger skal sikre kommunikasjonen mellom brukere og systemet ved bruk av TLS/SSL-sertifikat og protokoll.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 21 av 25
4.5.1. Meldingsformidling og e-post med sensitive personopplysninger
Det må etableres klare ansvarsforhold mellom avsender, mottaker og eventuell meldingsformidler og ansvarsforholdene skal fremgå av avtalene mellom organisasjonsledd, meldingsformidler og ev. kommunikasjonspartnere. Alle avtaler skal være skriftlige.
Avsender er ansvarlig for:
.
Egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet utlevering og inntrenging.

.
Tjenesten skal ikke kunne formidle program som inneholder virus e.l.

.
Sikker overfring

.
Rett adressering.

.
Ved behov skal meldingen eller e-posten være signert på en slik måte at organisasjonsleddet ikke kan benekte å ha sendt den.

.
Avviksrapportering i forbindelse med feilsending.

.
Melding eller e-post avleveres i avtalt format.


Mottaker er ansvarlig for:
.
Egen tilkoblingssikring som hindrer utilsiktet utlevering og inntrenging.

.
Ivareta sikker overfring

.
Ved behov skal mottaket registreres slik at mottaker ikke kan benekte å ha mottatt meldingen eller e-posten.

.
Avviksrapportering i forbindelse med feil, dvs. mottak av melding eller e-post som ikke er adressert til organisasjonsleddet.

.
Melding eller e-post mottas i avtalt format.


Meldingsformidler er ansvarlig for:
.
Melding eller e-post kun avleveres til adressaten.

.
Melding eller e-post skal ikke endres eller destrueres under transport fra avsender til mottaker.

.
Melding eller e-post skal ikke kunne leses av andre enn avsender og mottaker.

.
Melding eller e-post skal avleveres innen avtalte tidsfrister fra avsendelse.

.
Avviksrapportering i forbindelse med alle ovenstående punkter.


4.5.2. Kommunikasjon med personer
Organisasjonsleddet er ansvarlig for at:
.
Samtykke fra personen er innhentet til å formidle personopplysninger elektronisk i den grad formidlingen ikke flger av medlemsavtalen eller et annet behandlingsgrunnlag.

.
Avgitt samtykke og informasjon om omfanget av dette blir oppbevart.

.
Organisasjonsleddet skal påse at det gjennomfres tilstrekkelige tiltak for å sikre at meldinger sendes til rett mottaker. Dersom personen har oppgitt digital kontaktinformasjon kan dette anses som et samtykke til at organisasjonsleddet kan sende e-post og SMS forutsatt at slik kommunikasjon flger av medlemsavtalen, samtykke gitt av den registrerte eller annet behandlingsgrunnlag.

.
Personen entydig identifiseres.


4.6. Avtaler
I dette punktet omtales kun de avtalemessige forhold som angår personvern og informasjonssikkerhet.
Under er listet eksempler på kommunikasjonsparter hvor det utveksles identifiserbare personopplysninger, og/eller parter som har/får adgang til utstyr og/eller programvare hvor slike opplysninger behandles. Det skal alltid inngås skriftlige databehandleravtaler med slike eksterne parter. Avtalene skal inkludere forpliktelser om at partene skal oppfylle
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 22 av 25
de krav og tiltak som flger av den til enhver tid gjeldende Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet og personopplysningslovgivning, samt regulering av sanksjoner ved brudd på Normen og avtalen for vrig.
.
Databehandlere, som utfrer behandling av personopplysninger på vegne av organisasjonsleddet.

.
Eksterne parter som integrasjonspartnere eller leverandrer av utstyr og/eller programvare som må ha adgang for vedlikehold, feilretting, oppdatering, ved hjelp av online tilkobling og/eller fysisk oppmte.

.
Sikkerhetsleverandrer.

.
Eventuelle personer som ikke er underlagt behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet.


For mer informasjon om personopplysningslovens krav til databehandleravtaler, se Datatilsynets veiledning og mal:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/databehandleravtale/
4.6.1. Databehandler
Databehandler har et selvstendig ansvar for personvern og informasjonssikkerhet etter personopplysningsloven § 13. I avtalen må sikkerhetsforhold reguleres konkret. Databehandlerens selvstendige plikt til å etterleve personopplysningsforskriften kap. 2 må presiseres. I tillegg skal det stilles kriterier for akseptabel risiko hos databehandleren, samt at behandlingsansvarlig skal sikres innsynsrett for å forsikre seg om at kravene etterleves. Utover dette skal det fremgå av avtalen at databehandler tilfredsstiller kravene i Normen.
Databehandler skal ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med behandlingsansvarlig.
4.6.2. Eksterne parter
Organisasjonsleddet skal for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for personopplysninger inngå databehandleravtaler med eksterne parter for å sikre at:
.
eksterne parters personale har undertegnet taushetserklæring som innebærer en absolutt taushetsplikt med henblikk på alle personopplysninger.

.
eksterne parter etterlever Normen med tanke på behandlingsansvarliges plikter vedrrende sikkerhetsrevisjoner og avviksbehandling.

.
eksterne parters utstyr som benyttes ved online oppkobling ved hjelp av kommunikasjonsnett eller medbrakt utstyr som knyttes til organisasjonsleddets utstyr, ikke har ondsinnet programvare som inneholder virus e.l. og at utstyret er sikret mot adgang fra uvedkommende.

.
tilgjengelighet til personopplysninger skal om mulig opprettholdes når eksterne part utfrer arbeid på organisasjonsleddets utstyr/programvare, slik at organisasjonsleddet kan ivareta sine oppgaver.

.
eksterne partner pålegges å innhente organisasjonsleddets godkjennelse ved bruk av ev. underleverandrer som kan få tilgang til persondata


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 23 av 25
DEL VI: KONTROLLERENDE DEL

Oppflgingsansvar
Organisasjonsleddets ledelse skal flge opp at sikkerheten ivaretas, se også pkt. 5.2.8. Det skal gjennomfres fem typer oppflging, i tillegg til den daglige oppflging:
.
Sikkerhetsrevisjoner

.
Risikovurderinger

.
Avvikshåndtering

.
Ledelsens gjennomgang

.
Kontroll av tilganger


5.1. Sikkerhetsrevisjon
Organisasjonsleddets ledelse skal flge opp at sikkerheten ivaretas ved minimum årlige sikkerhetsrevisjoner. Det skal foreligge en godkjent plan for sikkerhetsrevisjoner.
Sikkerhetsrevisjonen skal som minimum omfatte vurderinger av:
.
Plassering av ansvar og organisering av sikkerhetsarbeidet

.
Kvalitet på sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi

.
Overholdelse av prosedyrer for bruk av informasjonssystemer og


personopplysninger
.
Resultat av opplæring

.
Forvaltning og bruk av personopplysninger

.
Tilgang til personopplysninger og tiltak mot uautorisert innsyn

.
Effekten av etablerte sikkerhetstiltak

.
Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet hos kommunikasjonspartnere, databehandlere og eksterne parter


Resultatene og konklusjonene fra sikkerhetsrevisjonene skal dokumenteres. Dersom sikkerhetsrevisjonen avdekker bruk av informasjonssystemene som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik.
5.2. Risikovurdering
Organisasjonsleddets ledelse skal også jevnlig gjennomfre risikovurderinger for å kartlegge risikoområder og klarlegge sannsynlighet for og konsekvens av unskede hendelser. Det vises til pkt. 3.8.
5.3. Avvikshåndtering
Organisasjonsleddets ledelse, eller det organ ledelsen bemyndiger, skal behandle avvik med det formål å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til avviket og å hindre gjentagelse.
Avviksbehandlingen iverksettes ved sikkerhetsbrudd og/eller når behandling av personopplysninger er utfrt i strid med gjeldende regelverk, retningslinjer eller prosedyrer. Avviksbehandling kan også iverksettes ved tilfeller av manglende eller uhensiktsmessige prosedyrer.
.
Hver enkelt person er ansvarlig for å rapportere oppdagede avvik på fastsatt elektronisk skjema på (lenke til side på www.idrettsforbundet.no kommer i januar 2018).

.
For hvert rapportert avvik skal det foretas en innsamling av fakta om hendelsesforlpet og foretas en vurdering som grunnlag for iverksettelse av korrigerende tiltak.

.
Det skal foreslås tiltak og eventuelle alternative tiltak med beskrivelse av plan for gjennomfring for å gjenopprette normal tilstand og forhindre gjentagelse.

.
Tiltak og plan på det nivå som er gjennomfrbart skal vedtas. Tiltaket skal være slik at det hindrer eller reduserer sannsynligheten for gjentagelse.


Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 24 av 25
.
Tiltaket iverksettes iht. plan med rapportering til organisasjonsleddets ledelse, eller det organ ledelsen bemyndiger.

.
Det sendes statusrapport til organisasjonsleddets ledelse eller det organ ledelsen bemyndiger, som dokumenterer resultatet av avviksbehandlingen.

.
Ved gjentatte avvik skal det gjennomfres ny risikovurdering.


Dersom det har blitt foretatt en uautorisert utlevering av personopplysninger skal Datatilsynet varsles.


5.4. Ledelsens gjennomgang
Organisasjonsleddets ledelse skal selv flge opp at personvern og informasjonssikkerheten ivaretas ved minimum årlig gjennomgang. Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med konomi-og virksomhetsplanleggingen da beslutningene kan få konomiske konsekvenser.
Formålet med gjennomgangen er en kontroll av status på sikkerhetsnivået og om dette er i samsvar med organisasjonsleddets mål og strategi. Flgende skal som minimum gjennomgås:
.
Resultat fra sikkerhetsrevisjoner.

.
Resultat fra risikovurderinger.

.
Resultater fra avviksbehandling. Organisasjonsleddets ledelse skal regelmessig flge opp at tiltak på grunnlag av avvik blir fastlagt, planlagt og gjennomfrt.

.
Ansvarsforhold og organisering mht. sikkerhet.

.
Behovet for og formålet med behandling av personopplysninger og oversikt over personopplysninger som behandles i organisasjonsleddet. I gjennomgangen skal det vurderes hvor lenge ulike personopplysninger og typer av personopplysninger skal lagres.

.
Konfigurasjonskart over informasjonssystemene.

.
Sikkerhetsmål, nivå for akseptabel risiko og strategier for informasjonssikkerhet.

.
Kontroll og oppflging av inngåtte avtaler (ref. pkt. 4.6).


Dersom gjennomgangen avdekker at virkelig situasjon ikke når opp til fastsatt nivå for akseptabel risiko skal det vedtas tiltaksplan for å oppnå fastsatt nivå for akseptabel risiko, med plassering av ansvar.
Gjennomgangen skal danne grunnlag for eventuelle endringer av sikkerhetsmål og/eller sikkerhetsstrategi.
5.5. Kontroll av tilganger
Organisasjonsleddets ledelse skal påse at det jevnlig gjennomfres kontroll av hvem som har elektronisk tilgang til personopplysninger i et fagsystem.
Dersom kontrollen frer til mistanke om at det har skjedd urettmessig tilgang, skal organisasjonsleddets ledelse varsles. Forvrig skal hendelsen behandles iht. etablerte prosedyrer for avviksbehandling, særlig med henblikk på å få avklart om eksisterende tilgangskontroll er god nok.
Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten
21. desember 2017 Side 25 av 25